กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์จำเริญ อุ่นแก้ว

กองบรรณาธิการ

รองศาสตรจารย์ ดร.สมาน อัศวภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กลั่นกรองบทความ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ดร.อรธิดา ประสาร                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
พันโท ดร.ศิรพณ โพธิอาภา                           มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร์                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นางกันทิมา แสงใส                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้เชี่ยวชาญประเมินบทความ     

ศาสตราจารย์  ดร.บุญทัน  ดอกไธสง                         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อยุธยา

(Peer Reviews) 

ศาสตราจารย์ ดร. กระมล ทองธรรมชาติ                         วิทยากรพิเศษ
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ                                        มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล วิเชียรศิลป์                           มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.หควณ ชูเพ็ญ                                  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ สิมารักษ์                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ                             มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระกิตต์ เสาร่ม                                มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เบญจกาญน์                มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา                            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์                     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง                    มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ทะไกรราช                          มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

About the Author