ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559

วารสารวิชาการ ปีที่ 10  ฉบับที่ 1    มกราคม – เมษายน  2559

Download Journal Full (181 downloads)

บทความวิทยานิพนธ์
รูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(ประยงค์ สายะสมิต)
1-12 (180 downloads)
รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการจัดการสุขภาพระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดร้อยเอ็ด
(ผ่องพรรณ มุริกานนท์)
13-25 (110 downloads)
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(ศิริพจน์ พรมหล่อ)
26-33 (106 downloads)
ยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษาในบริบทอาเซียน ของวิทยาลัยสารพัดช่างสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(โสภา มะเครือสี)
34-45 (138 downloads)
แนวทางนโยบายการบริหารจัดการบุคคลไร้สัญชาติไทยเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
(สุรพล ซาเสน)
46-58 (124 downloads)
การพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(สุวัฒน์ มัตราช)
59-71 (103 downloads)
การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่องการเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาโลโก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนารีนุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
(พิมพ์สุดา สันพนวัฒน์)
72-82 (94 downloads)
รูปแบบการพัฒนาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(เขมิกา นุ่มพุ่ม)
83-96 (96 downloads)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและคุณภาพบริการที่มีผลต่อการคงอยู่ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง
(พัชรวลัย จงสมัคร)
97-105 (110 downloads)
ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
(สังวร ทองสิงห์)
106-114 (125 downloads)
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
(ทรงพล นามปัญญา)
115-124 (104 downloads)
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
(เจียมจิตร สีสันต์)
125-132 (93 downloads)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์
(ทองใส สามยอด)
133-137 (99 downloads)
บทความวิจัย
เครือข่ายความร่วมมือของภาครัฐและภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
(ดร. มนตรี นุ่มนาม)
138-151 (148 downloads)
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจที่ส่งผลต่อระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
(ดร.พิสิษฐ์ คำเอี่ยมรัตน์)
152-162 (110 downloads)
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI เรื่อง ทศนิยม และเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(มณิภา เรืองสินชัยวานิช)
163-172 (162 downloads)

 

 

จำนวนการเข้าชม (383)

About journal