ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559

วารสารวิชาการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559

Download Journal Full (227 downloads)

บทความวิทยานิพนธ์
การดำเนินการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนที่ประสบผลสำเร็จ
(ชอุ่ม กรไกร)
  1-9 (178 downloads)
รูปแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดมหาสารคาม
(สมเกียรติ เกียรติเจริญ)
  10-20 (105 downloads)
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ของประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด
(ณัฐหทัย โภคา)
  21-31 (121 downloads)
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(บุญมา เวียงคำ)
32-41 (133 downloads)
อนาคตภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งอาเซียน
(ฐานิดา มั่นคง)
42-53 (107 downloads)
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ชลวรรณ แสงสิงห์)
54-63 (109 downloads)
รูปแบบการพัฒนาการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในเขตร้อยแก่นสารสินธุ์
(อุมาภรณ์ สอนปัญญา)
64-74 (113 downloads)
People’s Participation in the Development of Puk Ruessei Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province, Kingdom of Cambodia
(SOK Prem)
75-93 (102 downloads)
การบริหารวิชาการสู่อาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
(บุญช่วย ดวงเพ็ง)
94-99 (85 downloads)
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
(ณัฐชยา โชคบัณฑิต)
100-109 (107 downloads)
การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
(อรทัย สังขรัตน์)
110-120 (124 downloads)
บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
(ฉัตรชัย ป้องวิเศษ)
121-129 (103 downloads)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(ทราภรณ์ อนุทุม)
130-145 (162 downloads)
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ในอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
(บุญจิรา จันโท)
146-155 (132 downloads)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
(พิชชานันท์ มากดี)
156-162 (148 downloads)
บทความวิจัย
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543: กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
(ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์)
163-172 (149 downloads)

 

 

จำนวนการเข้าชม (651)

About journal