ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

วารสารวิชาการ  ปีที่ 10 ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม 2559

Download Journal Full

บทความวิทยานิพนธ์
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (มารุต  อุปนิสากร) 1-10
บทบาท อำนาจหน้าที่และสถานการณ์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอนาคต เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน รองรับประชาคมอาเซียน (รัฐพล  ธุระพันธ์) 11-20
การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ดี ที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน (ทัศนีญา  ทองเงิน) 21-33
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ฉันทยา  มันทะ) 34-43
การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (ศุภาพิชญ์  จันทร์ศิริ) 44-52
สภาพปัญหาการใช้บริการงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี (ชุติมา  สีสวัสดิ์) 53-62
การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทศชิต  บรรลุศิลป์) 63-69
การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษ (ทิชากร  อาจเอี่ยม) 70-78
การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (นภัสกรณ์  ศิลาคำ) 79-87
การระดมทรัพยากรท้องถิ่นสำหรับการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (เนตรฤดี  มากนวล) 88-97
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างวิธีการสอนด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู ดี แอล และวิธีการสอนแบบปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ปนัดดา  อุ่นแก้ว) 98-103
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (รัตนากร  โคตรประทุม) 104-112
ระบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้หลักธรรมาภิบาล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (ภัทรานิษฐ์  คำสร้าง) 113-125
ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (ธนาวุฒิ  ปิยะวงษ์) 126-132

 

จำนวนการเข้าชม (360)

About journal sskru