ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

วารสารวิชาการ  ปีที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน 2560

Download Journal Full (192 downloads)

บทความวิทยานิพนธ์
ความคาดหวังต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (วันเพ็ญ  บุญชิต) 1-9 (75 downloads)
ขวัญและกำลังใจของข้าราชการครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 (จันทร์เพ็ญ  พึ่งเพ็ง) 10-20 (69 downloads)
สภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (สกล  หุ่นงาม) 21-33 (66 downloads)
การพัฒนากิจกรรมเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (ปราณี  นาครินทร์) 34-42 (67 downloads)
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเจตคติของนักเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ฐิติกานต์  กันตรง) 43-50 (66 downloads)
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ทัศนีย์  อรุณรัมย์) 51-60 (50 downloads)
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ LT เรื่องเมทริกซ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ปิยาภรณ์  เขียวหวาน) 61-69 (56 downloads)
สภาพการสนับสนุทรัพยากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ (ผมหอม  ไชยรัตน์) 70-76 (44 downloads)
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในอำเเภอโขงเจียม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 (สุรีรัตน์  บุญมั่น) 77-85 (64 downloads)
การศึกษาคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ (สมเกียรติ  สุริยะฉัตร) 86-95 (42 downloads)
การบริหารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ (อามีนา  แก้วพวง) 96-105 (41 downloads)
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์และส่งเสริมเจตคติ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (จันคณา  ยางงาม) 106-116 (63 downloads)
บทความวิจัย
แบบจำลองการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศไทย (ภัทรพล  ชุ่มมี) 117-127 (83 downloads)
รูปแบบการปลูกฝังวีถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 5 (ชุมชนหนองยางหนองม่วง) (สมบูรณ์  นีระมนต์) 128-140 (52 downloads)

จำนวนการเข้าชม (442)

About journal sskru