ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2557

วารสารวิชาการ ปีที่ 8  ฉบับที่ 3    กันยายน – ธันวาคม  2557
Download Journal (274 downloads)

บทความวิทยานิพนธ์ 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ขรพรรษ  สุรนารถ)
  Download Journal (274 downloads)
รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดกลาง
(รวี จันทะนาม)
  Download Journal (274 downloads)
รูปแบบการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประสบผลสำเร็จในโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ชีวิน บุญถม)
  Download Journal (274 downloads)
การสร้างชุดพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
(สุนทรีภรณ์ แก้วกนก)
  Download Journal (274 downloads)
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
(ณัฐิยา พรหมอินทร์แก้ว)
  Download Journal (274 downloads)
การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนด้วยชุดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ปิยวรรณ คุณมาศ)
  Download Journal (274 downloads)
การนำนโยบายผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
(อาภาภรณ์ จวนสาง)
  Download Journal (274 downloads)
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี โดยเน้นรูปแบบการเรียนแบบยืดหยุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ราเชนทร์ พะวงษ์)
  Download Journal (274 downloads)
ภาพลักษณ์ของธุรกิจกวดวิชาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
(รัชนีกร หงส์ทอง)
  Download Journal (274 downloads)
การศึกษาปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
(เอกพงษ์ บัวงาม)
  Download Journal (274 downloads)
การดำเนินงานตามสภาพจริงกับบทบาทหน้าที่ที่คาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
(ธีรกานต์ รจนัย)
  Download Journal (274 downloads)
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
(ชนัญญา ประสานพันธ์)
  Download Journal (274 downloads)
บทความวิจัย
องค์ประกอบการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในบางจังหวัด
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ)
  Download Journal (274 downloads)
การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน
(ดร.อรธิดา ประสาร)
  Download Journal (274 downloads)
ผลการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
(กรรณิกา ขุขันธิน)
  Download Journal (274 downloads)
การมุ่งเน้นกลยุทธ์การบริหารความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดศรีสะเกษ
(ลัลนา ยุกต์วัฒนพงศ์)
  Download Journal (274 downloads)

 

จำนวนการเข้าชม (238)

About journal