รูปแบบการเขียนบทความวิจัย

รูปแบบการเขียนบทความวิจัย

การส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ ต้องพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 หน้าเดียว เว้นขอบซ้ายและขอบบน 1.5 นิ้ว เว้นขอบขวาและขอบล่าง 1 นิ้ว อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point ความยาวประมาณ 8-12 หน้า โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. คำร้องเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ จำนวน 1 ชุด

หากเป็นนักศึกษาที่ส่งบทความที่เป็นวิทยานิพนธ์ ต้องผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น และลงลายมือชื่อที่ปรึกษาหลัก

2. องค์ประกอบของบทความวิจัย มีดังนี้

2.1 ชื่อเรื่อง (Title)
ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเริ่มต้นจากภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษ
2.2 ชื่อผู้แต่ง (Authors)
ระบุชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบทความวิจัยทุกคน พร้อมระบุตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัด หากเป็นนักศึกษาให้ระบุระดับการศึกษา สาขาที่ศึกษาและสถาบันที่
2.3 บทคัดย่อ (Abstract)
ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 300 คำ หรือ 20 บรรทัด ให้มีบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษตอนท้ายของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีคำสำคัญ (Keywords) ประมาณ 3-4 คำ
2.4 บทนำ (Introduction)
เป็นส่วนของเนื้อหาครอบคลุมความสำคัญ ความเป็นมาของปัญหาในการวิจัย โดยมีความยาวประมาณ 40 บรรทัด
2.5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objective)
ให้ระบุแยกเป็นข้อตามลำดับ
2.6 วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology)
ให้ระบุตัวแปร หรือแนวคิดในการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย
2.7 ผลการวิจัย (Result)
ระบุผลที่พบตามลำดับหัวข้อของการศึกษาอย่างชัดเจน ให้ได้ใจความ ถ้ามีตาราง ตัวเลข ตัวแปรมาก อาจจะใช้คำบรรยายแทน
2.8 สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการนำงานวิจัยไปใช้
2.9 การอ้างอิง

ตัวอย่างการอ้างอิงท้ายข้อความ

……..ข้อความ………(ชิ่อ//สกุลผู้แต่งชาวไทย,//ปีที่พิมพ์,//เลขหน้า)

………………………….(ลมุล  รัตตากร,  2550,  น.11-12)

………………………….(สุวิมล  เพชรใส,  2553,  น.16)

………………………….(kidd,  1987,  p.14)

………………………….(kidd,  1987,  pp.15-16)

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงกรณีที่เป็นหนังสือ

ไชยยง รุจจนเวท. (2530). ๒๐ปีสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
กรุงเทพฯ : บริษัทไปยาลใหญ่ ครีเอทีฟเฮาส์.
Stebbing,  L.  (1993).  Quality  Assurance:  The Route to Efficiency and Competitiiveness.  (3 rd ed).  New York: Ellis Horwood.

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงกรณีที่เป็นวารสาร

กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ และจุฑารัตน์ เสรีวัตร. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในนักศึกษา คณะการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิต. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 มกราคม-เมษายน 2553. หน้าที่ 76-80.

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์

ธันยพร วณิชฤทธา. (2550). การจัดการความรู้ในชุมชน : กรณีศึกษาด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดสมุทรสงคราม. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). นครปฐม : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

3. การส่งบทความ

จัดพิมพ์ 1 ชุด พร้อมแผ่น CD ส่งที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 หรือทาง E-mail : sskru.journal@gmail.com

4. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์

ต้องผ่านการกลั่นกรองโดยกองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ และผู้เชี่ยวชาญประเมินบทความ(Peer Review)
ก่อนการตีพิมพ์

About the Author