วารสารวิชาการ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

วารสารวิชาการ  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

Download Journal Full

สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (จุฬารัตน์  บุญเต็ม) 1-16
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (พัชรา  หารไชย) 17-24
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (พันธกานต์  สกุลทอง) 25-36
การจัดการเรียนการสอน เรื่องเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้โปรแกรม Maple ประกอบการเรียนการสอน (ถนอมนวล  ชูเชื้อ) 37-42
การพัฒนาชุดฝึกความสามารถด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการโดยใช้ชุดฝึกความสามารถด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ดำเนิน  ใยโท) 43-52
สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ (รุจิรา  ดวงทอง) 53-64
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลซำ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ (ธงชัย  เสนาวงศ์) 65-72
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึก ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิภารัตน์  คำใสย์ทอง) 73-81
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (สุกานดา  โคระรัตน์) 82-92
การดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ (การัณยภาส  บุญยงค์) 93-99
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนครวัด นครธม จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Phang  Sophally) 100-108
บทความวิจัย
การใช้สื่อมัลติมีเดียในการเล่าขานตำนานเมือง เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ (พัชรา  ปราชญ์เวทย์) 109-117
สุนทรียะในการฟ้อนรำในพิธีกรรมแก็ลมอ ของกลุ่มชาติพันธ์ุกูยในเขตอีสานตอนล่าง (บูรณ์เชน  สุขคุ้ม) 118-125

จำนวนการเข้าชม (342)

About journal sskru