วารสารวิชาการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

บทความวิทยานิพนธ์
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของจังหวัดนนทบุรี (บุพชาติ  ดวงดี) 1-10
ประสิทธิผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (นาถอนงค์  บำรุงสานต์) 11-19
ผลการใช้สารบันเทิงคดีและสารคดีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ภูสิน  บุญญานันทชัย) 20-28
การใช้บทความเป็นสื่อพัฒนาการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีรสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ (ประมัย  จิตตะโคตร์) 29-36
ความสัมพันธ์ระหว่างพลวัตการจัดการความรู้เชิงบูรณาการกับศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีดัวยระบบ GFMIS ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สุคนธ์ทิพย์  สัมทาน) 37-46
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ (พรทิพย์  หาวิชิต) 47-56
การปฏิบัติการพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (แจ่มละมัย  โจระสา) 57-65
ผลการใช้สารบันเทิงคดีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านจับใจความกับการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเขาพระ จังหวัดสงขลา (ชญานิษฐ์  ไตรทิพยานนท์) 66-74
ผลของการใช้นิทานพื้นบ้านชุมพรต่อผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความและเจตคติต่อท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านในหุบ จังหวัดชุมพร (นิพาภรณ์  ยอดราช) 75-83
บทความวิจัย/บทความวิชาการ
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (พยอม  ธรรมบุตร) 84-95
ศูนย์การเรียนรู้หญ้าแฝกพันธุ์พื้นเมืองและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ในอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ (นพเรศวร์  ธรรมศรัณยกุล) 96-110
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ ส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค ณ ตลาดท้องถิ่น (เพ็ญพร  ปุกหุด) 111-122
สภาพปัญหาการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (วินิจ  คนขยัน) 123-132
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข (อิศรา  ศิรมณีรัตน์) 133-139
ปัจจัยทางการตลาดและทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ก๊าชชีวภาพของชุมชนตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (พงษ์นรินทร์  ปิดจัตุรัส) 140-151
การพัฒนาพระสงฆ์สู่ผู้นำแห่งจิตวิญญาณ (พระครูสุวิชาธรรมนาถ) 152-162
แนวทางการพัฒนาพฤตินัยของเยาวชน (ลาวัลย์  นาคดิลก) 163-172

จำนวนการเข้าชม (51)

About journal sskru