เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการสาขาวิชาต่างๆ

ขอบเขตงาน

เป็นวารสารราย 4 เดือน ที่ครอบคลุม สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษา ธุรกิจและเทคโนโลยี

กำหนดการที่ตีพิมพ์

ตีพิมพ์และเผยแพร่ทุกๆ กลางเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
เป็นทัศนะ ลิขสิทธิ์เฉพาะ และความรับผิดชอบของผู้เขียนเจ้าของผลงาน

หน่วยงาน

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(5 ธันวาคม 2550) 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

About the Author