วารสารวิชาการ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

วารสารวิชาการ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม 2560

Download Journal Full

บทความวิทยานิพนธ์
การศึกษาช่องทางการชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (ฐาปะนีย์  ไชยทองดี) 1-11
สภาพการบริหารงานพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (อาคม  คมศรี) 12-20
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (บันลือศักดิ์  วงศ์พิทักษ์) 21-30
สภาพและปัญหาในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ภณพงษ์  สังข์วัง) 31-43
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถของผู้ใช้บริการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (สุริยันต์  รักษาชีพ) 44-53
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (ทศพล  ศรีนวล) 54-62
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (สุผล  บุญยัง) 63-72
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (เกลียวทิพย์  สุวรรณวงศ์) 73-84
สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (ศรัณย์กร  พิศร) 85-94
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นุจริญ  สมชัย) 95-102
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานแพร่เสียงแพร่ภาพ และการจัดเก็บค่าตอบแทน (เขลางค์  โสมเกษตรินทร์) 103-111
บทความวิจัย
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (พยอม  ธรรมบุตร) 112-125
แนวทางการพัฒนาช่องผ่านแดนธรรมชาติเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา : ช่องผ่านแดนทางธรรมชาติซำแต ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย และตำบลสะแอม อำเภอจอมกะสาน จังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา (เอมอร  แสนภูวา) 126-147
แนวนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพพลเมือง (ชญานิน  กฤติยะโชติ) 148-160
บทบาทของสถาบันวัดในการพัฒนาชุมชน (พระบัวสอน  ทองสลับ) 161-172

 

 

จำนวนการเข้าชม (152)

About journal sskru